O projekcie PDF Drukuj Email

Od 1.10.2009r. do 31.03.2013 Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej realizuje projekt pt. „Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy” POKL 04.01.02-00-011/2009 w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne zadania projektu:

  • stypendia o wartości 1000 zł dla najlepszych studentów kierunków: informatyka (studia I i II stopnia) i matematyka (studia I stopnia),
  • kursy wyrównawcze z matematyki i programowania dla studentów I roku,
  • zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez wsparcie działalności kół naukowych i zajęcia dodatkowe,
  • wdrożenie platformy zdalnego nauczania,
  • dostosowanie programów nauczania do standardów UE i wymogów rynku pracy,
  • modernizacja wyposażania pracowni specjalistycznych i laboratoriów.
 
© 2010 Politechnika Białostocka